Salg- og leveringsbetingelser for brug af ParkBox

1. GENERELT

1.1. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for ParkBox DK ApS, CVR nr. 42338990 og deres aftaleparter (herefter benævnt ”Bruger”, som en samlet betegnelse for aftaleparterne).

 

2. OM PARKBOX DK APS

2.1. ParkBox DK ApS driver App’en, ParkBox, som er en uafhængig platform, der stiller en platform til rådighed for udlejere af garager (”Udlejer”) og lejere (”Lejer”). ”ParkBox” er designet til at kunne etablere kontakt mellem disse interessenter. ParkBox DK ApS
er ansvarlig for eget udarbejdet indhold på platformen, driften heraf, og fungerer
som udbyder af ParkBox for Brugerne.
2.2. Enhver aftale og/eller tvist mellem en Udlejer og Lejer, eller Bruger og en tredjemand, er ParkBox DK ApS uvedkommende. Dette gælder uanset om aftalen er indgået/tvisten opstår ved brug ParkBox DK ApS’ platform eller uafhængig af denne platform, og uanset aftalens/tvistens indhold, herunder prisfastsætning, aftalebetingelser, mv.

 

3. BRUGERE OG RETTIGHEDER

3.1. Alle interesserede kan som udgangspunkt oprettes hos ParkBox DK ApS.

Advokat
Tim Rosenkrantz Buur
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
Tlf. 46 92 92 00
J.nr: 110-525125 TRB/CRY2

3.1.1. ParkBox DK ApS forbeholder sig dog retten til dels at afvise en Bruger uden yderligere forklaring, samt dels at stille særlige krav til godkendelsen af en Bruger.

3.1.2. ParkBox DK ApS kan til en hver tid og uden varsel afmelde og udelukke en Bruger med øjeblikkelig virkning. Afmeldes en Bruger, vil dette ikke påvirke allerede indgåede aftaler på ParkBox DK ApS’ platform, ligesom Brugeren stadig vil være forpligtet af allerede afgivne tilbud, medmindre ParkBox DK ApS beslutter andet.

3.1.3. I det tilfælde, at ParkBox DK ApS afmelder/udelukker en Bruger, og denne Bruger har betalings-medlemsskab, vil betalings-medlemsskabet ophøre samme dag som meddelelse om afmelding/udelukkelse er modtaget. Vedkommende Bruger vil herefter have ret til at modtage returnering af medlemsprisen for den resterende periode.

3.2. Såfremt ParkBox DK ApS vedtager dette, skal alle Brugere på ParkBox DK ApS’ platform vælge et brugernavn og en adgangskode. Disse er personlige og må ikke videregives til udenforstående. Er der mistanke om at udenforstående har fået kendskab til kodeordet, skal dette straks meddeles [email protected] eller ændres via ParkBox DK ApS’ platforms funktioner hertil, hvorefter kontoadgangen spærres og Brugeren hurtigst herefter modtager ny adgangskode via e-mail. Brugeren er dog altid selv ansvarlig ved tilfælde af misbrug af brugernavn og adgangskode.

4. ANSVAR VED INDHOLD OG BRUG

4.1. Beskrivelser af garager, carporte, e.l., skal beskrives korrekt, samt være fyldestgø-
rende.

4.2. Ved oprettelse af lejemål, vil der blive stillet Udlejer specifikke spørgsmål, som skal indgå i opstillingen for lejemålet. De enkelte spørgsmål afhænger af lejemålet:
Garager – isoleret, elektricitet, størrelse, pris (inkl. og ekskl. moms), depositum, forudbetalt leje, mv. Parkeringspladser – størrelse, pris (inkl. og ekskl. moms), depositum, forudbetalt leje, mv.
Depot/lager – Isoleret, elektricitet, størrelse, pris (inkl. og ekskl. moms), depositum, forudbetalt leje, separat indgang, mv. Forretningslokaler – isoleret, elektricitet, størrelse, pris (inkl. og ekskl. moms), depositum, forudbetalt leje, mv.3

4.3. ParkBox DK ApS kan foranledige ændringer, modificeringer, mv. i beskrivelserne. Dette sker efter opfordring herom fra ParkBox DK ApS til den pågældende Bruger, hvorefter Bruger senest 5 hverdage efter modtaget meddelelse herom, skal ændre
dette via sit login på ParkBox DK ApS’ platform. ParkBox DK ApS kan ikke stilles til ansvar herfor. Foretager Bruger ikke de fornødne ændringer, har ParkBox DK ApS ret til at foretage ændringerne.

4.4. ParkBox DK ApS har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende Bruger og dennes eventuelle beskrivelse.

4.5. Det er ikke tilladt at oprette sig som Bruger/anmode om oprettelse af Bruger på andres vegne. Bruger indestår for at være berettiget til at oprette/anmode om oprettelsen, herunder at foretage de dermed relaterede registreringer. Brugeren har bevisbyrden for, at oprettelse af Bruger ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på ParkBox DK ApS’ anmodning fremlægge dokumentation for alle nødvendige samtykker, ejerskab, mv.

4.6. Bruger er til enhver tid ansvarlig for eget indhold på egne sider. Uagtet at Bruger ikke måtte foretage ændringer, modificeringer, mv., jf. bl.a. pkt. 4.3, efter opfordring fra ParkBox DK ApS, er ParkBox DK ApS uden ansvar i denne henseende. Ethvert krav, tvist, e.l., der måtte opstå som følge af fejlagtige oplysninger fra en Bruger, er
ParkBox DK ApS uvedkommende.

4.7. Enhver Bruger accepterer ved sin accept af disse vilkår, at Brugeren ikke i forbindelse med sin brug af ydelser/platforme fra ParkBox DK ApS:

• overtræder gældende lovgivning, herunder blandt andet købeloven, aftaleloven, mv.

• krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, råderet og ejerskab,

• vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af ParkBox DK ApS’ platforme eller
dens/deres indhold,

• uden ParkBox DK ApS’ forudgående skriftlige godkendelse vil benytte eller opfordre
andre til at benytte nogen former for robot, søgerobot, scraper eller andre automatiske midler til at få adgang til ParkBox DK ApS’ ydelser og indsamle indhold til noget
formål,

• vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade ParkBox DK ApS’ og dennes portal(er),

• vil belaste ParkBox DK ApS’ infrastruktur urimeligt og/eller forstyrre driften af ParkBox DK ApS’ platform,

• vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til
ParkBox DK ApS’ ydelser, eller

• vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid mod disse vilkår.

4.8. Tab som ParkBox DK ApS måtte lide som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at indhold oprettet på ParkBox DK ApS’ ydelser krænker dennes ret, skal erstattes af den ansvarlige Bruger.

4.9. Er der tvivlsspørgsmål vedrørende annonceopstilling og -indhold, afgøres dette af ParkBox DK ApS.

4.10. Enhver Bruger af ParkBox DK ApS’ ydelser – herunder ParkBox DK ApS’ platform – accepterer, at ParkBox DK ApS’ maksimale ansvar i enhver henseende maksimalt kan udgøre DKK 10.000.

5. MARKEDSFØRING OG RETTIGHEDER TIL INDHOLD

5.1. Brugeren giver – når brugeren opretter indhold på ParkBox DK ApS’ platform – ParkBox DK ApS en ubegrænset, vederlagsfri og uigenkaldeligt og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af indholdet, herunder data, tekst og billeder. ParkBox DK ApS forbeholder sig dermed ligeledes retten til at markedsføre ParkBox DK ApS med egne strategier. ParkBox DK ApS forbeholder sig ret til at anvende platformenes indhold som markedsføring på andre hjemmesider.

5.2. Ved aftaleindgåelse med ParkBox DK ApS accepterer Bruger at modtage e-mails om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, oplysning, tilbud eller kampagner vedrørende annoncering og/eller annoncer på ParkBox DK ApS.

6. KONTAKT MELLEM UDLEJER OG LEJER

6.1. Udlejer er til enhver tid forpligtet til at besvare henvendelser. I tilfælde af manglende svar fra en Udlejer, forbeholder ParkBox DK ApS sig retten til at blokere eller lukke vedkommende Udlejer uden yderligere varsel.

6.2. I det tilfælde, at det måtte være relevant, at Lejer skal udbede svar, og et sådant ikke efterkommes, eller at Lejer i øvrigt ikke besvarer henvendelser, forbeholder ParkBox DK ApS sig retten til at blokere eller lukke vedkommende Lejer uden yderligere varsel.

7. PARKBOX DK APS’ SYSTEMER

7.1. ParkBox DK ApS bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og afhjælpe eventuelle problemer hurtigst muligt. ParkBox DK ApS yder dog ingen form for driftsgaranti.

7.2. ParkBox DK ApS har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i ParkBox DK ApS’ systemer og ydelser, som findes hensigtsmæssige, uden at dette udgør misligholdelse af ParkBox DK ApS’ forpligtelser over for Bruger.

7.3. Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har ParkBox DK ApS ret til at lukke for tredjemands adgang til ParkBox DK ApS’ ydelse, hvis trækning af data efter ParkBox DK ApS’ vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes ved normalt brug ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at ParkBox DK ApS dermed er i misligholdelse over for Brugeren.

8. PRISER OG BETALING

8.1. Oprettelse på ParkBox DK ApS’ platform er som udgangspunkt gratis.

8.2. Ved gratis medlemsskab, kan Bruger oprette 5 gratis lejemål på ParkBox DK ApS’ platform.

8.3. Bruger kan dog vælge at tegne medlemsskab, som nærmere følger af ParkBox DK ApS’ platform. Medlemsskaber udgør følgende:

ParkBox  Erhverv, ubegrænset lejemål, betaling pr. oprettet lejemål. Lejemålets månedlige leje udgør engangsbeløbet som betales ved oprettelse eller faktureres Bruger hver kvartal. 

DKK 0,00 – 1.000,00 månedlig leje udgør 49 kr. pr oprettet lejemål

DKK 1.000,00 – 2.000,00 månedlig leje udgør 149 kr. pr. oprettet lejemål

DKK 2.000,00 – 9.999,00 månedlig leje udgør 499 kr. pr oprettet lejemål

DKK > 9.999,00 månedlig leje udgør 999 kr. pr oprettet lejemål

Er der uoverensstemmelser mellem nærværende betingelsers medlemsskab-/priser
og ParkBox DK ApS’ platforms informationer herom, er ParkBox DK ApS’ platforms informationer gældende.

8.4. Bruger kan desuden købe boost/fremhævelse af deres lejemål i hhv. 7, 14 eller 28 dage. Dette koster et engangsbeløb, afhængig af antal dage. Priserne følger af ParkBox DK ApS’ platform.

8.5. ParkBox DK ApS har til enhver tid ret til at kræve forudbetaling eller sikkerhed for betaling.

8.6. ParkBox DK ApS er til enhver tid berettiget til ændring i afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og ParkBox DK ApS kan derfor eksempelvis ændre sine priser midlertidigt i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

8.7. Ønsker en Bruger at opsige betalings-medlemsskab, sker dette ved mail herom til
[email protected] Opsigelsesperioden er løbende måned plus 1 måned.

8.8. I det tilfælde, at en Bruger, som har betalings-medlemsskab, opsiger medlemsskabet, har Brugeren ret til tilbagebetaling for den resterende periode efter udløbet af opsigelsesperioden, jf. pkt. 8.3. Dette forudsat, at vedkommende Bruger har betalt for en længere medlemsperiode, end opsigelsesperioden løber. Dette gælder dog ikke betaling for boost/fremhævelse af opslag, som vedkommende Bruger binder sig til
hele perioden.

8.9. Andre krav ParkBox DK ApS måtte have, skal ligeledes betales direkte til ParkBox DK ApS. De krav ParkBox DK ApS måtte have hos en medkontrahenten eller modpart, kan ikke bringes til ophør ved modregning. Der kan ikke udøves tilbageholdsret i beløb, som skyldes til ParkBox DK ApS.

8.10. Såfremt betaling sker med kreditkort, Dankort eller lignende, kan der blive pålagt et gebyr, som oplyses når betaling foretages.

8.11. ParkBox DK ApS har krav på direkte betaling og betalingen sker direkte til ParkBox DK ApS.

8.12. Ved forsinket betaling betales rente fra forfaldsdagen med tillæg af 2% pr. måned.

8.13. Ved manglende betaling er ParkBox DK ApS berettiget til at begrænse/stoppe brugerens mulighed for at anvende ParkBox DK ApS ydelser uden varsel.

9. ÆNDRINGER ELLER RETTELSER I VILKÅR

9.1. ParkBox DK ApS kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Bruger accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på ParkBox DK ApS’ platform, og at videre brug af ParkBox DK ApS’ platform efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

10. KONTAKT
10.1. Ønskes kontakt til ParkBox DK ApS, eller er Bruger utilfreds med service eller produkter hos ParkBox DK ApS, skal kontakt ske til [email protected] Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning hurtigst muligt.

11. AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

11.1. Enhver tvist mellem en ParkBox DK ApS og en Bruger afgøres ved ParkBox DK ApS hjemting iht. dansk ret. ParkBox DK ApS er dog berettiget til at anlægge en sag mod Brugeren ved dennes hjemting, såfremt ParkBox DK ApS vurderer, at dette er hensigtsmæssigt.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere